O nás

SLOVENSKÁ NATUROPATICKÁ ÚNIA vznikla za účelom napĺňania týchto cieľov

  • Podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti naturopatie, tradičných a nových naturálnych terapií, alternatívnej a komplementárnej medicíny a holistických terapií ako prírodného prístupu na udržanie, navrátenie a posilnenie zdravia.
  • Vykonávanie aktivít na európskej a medzinárodnej  úrovni prostredníctvom členstva v združeniach a organizáciách zameraných na dosiahnutie rovnakých a rovnocenných cieľov ako združenie.
  • Podpora aktivít smerujúcich k uznaniu povolania/profesie ako je naturopat, terapeut naturálnych terapií, homeopat, iridológ, terapeut tradičnej čínskej medicíny, fytoterapeut a ďalších profesií, ktoré súvisia s naturálnymi terapiami.
  • Podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu a skvalitneniu života a zdravia ľudí v spoločnosti vychádzajúc zo základného práva každého človeka na ochranu svojho zdravia pri dodržaní zásady slobodnej voľby.
  • Osveta a vzdelávanie v oblasti naturopatie a naturálnych terapií - aktivity smerujúce k zmene pohľadu, postoja, prístupu a názorov laickej i odbornej verejnosti na systém, používanie, fungovanie naturálnych terapií.
  • Informačná, edičná, publikačná, propagačná činnosť zameraná na objasnenie princípov naturopatických postupov a naturálnych terapií a ich fungovania ako aj jej reálneho prínosu k zlepšovaniu kvality života a zdravia ľudí.
  • Podpora vzdelávania svojich členov po teoretickej aj praktickej stránke.
  • Propagovať a podporovať výskum v oblasti naturopatie a naturálnych terapií.
  • Stanoviť záväzné štandardy vzdelania, odbornej kvalifikácie (požiadavky na vzdelanie a odbornú kvalifikáciu) ako  aj klinickej praxe  a etický kódex naturopatov a naturálnych terapeutov v Slovenskej republike.
  • Vyvíjať aktivity a podporovať vzdelávanie naturopatov, naturálnych terapeutov v záujme položiť základy pre odbornú kvalifikáciu naturopatov a naturálnych terapeutov, ktorá bude zodpovedať medzinárodným štandardom potrebným na výkon ich povolania.